В момента има 20 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136662
Ф
10
2012

Консултации и Супервизия

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

   

При реализирането на новата социална услуга и проекта в работните  моменти се потърси подкрепата на консултант и супервизор. Това е обучителя,  договорен с организацията, която проведе обучението- Образователен център “ТРЕЙС” ЕООД(www.trace-edu.bg) към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ. Организацията е  с опит в изпълнението на проeкти, насочени към реформа в остарялата (професионално и морално) система за предоставяне на резидентни услуги за деца в риск.  За  консултант беше номинирана г-жа Звездица Пенева, представител на тази организация. Тя наблюдава и  оказва подкрепа на новосформирания екип.  Супервизиите и консултациите бяха насочени към  професионални и организациони проблеми, свързани с пряката работа на екипа: организация на груповата работа, развитие на екипа и екипни взаимоотношения, работа по случай, индивидуална работа с децата, планиране, работна документация. В дейността бяха включени 9 човека-специалисти, работещи в ЦНСТ с. Малък Преславец. г-жа Пенева направи   екипно обсъждане на случаи; даде  препоръки за подобряване на съдържателната част на екипните срещи и оптимизиране на работата, консултира процеса по изготвяне на оценка на случай и планиране на грижата както и процеса на разработване на система за мониторинг и вътрешна оценка. Осъщестеви индивидуална супервизия на 4 човека-специалисти, работещи с деца в услугите, където бяха идентифицирани основни  проблеми на специалистите по отоношение на текущи професионални въпроси. Направи  препоръки и насочи към възможни решения за подобряване на климата в екипа  и работата с децата. Изготви  доклади за консултантска дейност и карти за групова и индивидуални супервизия. Дейността продължава да се изпълнява. 


Ф
05
2012

Разглеждане докладна записка относно разкриване на нова социална услуга "ЦНСТ"

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 17.02.2012 год. (петък)  ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.........
2........
3.........
.....................................................................................................................................
13. Разглеждане на докладна записка относно разкриване на нова социална услуга “Център за настаняване от семеен тип”, като делегирана държавна дейност през 2012 г.

Внася: Кметът на общината

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД

източник: http://www.glavinitsa.bg

Д
29
2011

Една детска усмивка винаги казва много

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Една детска усмивка винаги казва много, а за да я има са нужни много любов, внимание и грижи, от които всички деца се нуждаят. Именно такова е желанието на всички работещи  в новооткритата социална  услуга –Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 години.

Водени от идеята , че всяко дете има право да бъде обичано, да получава ласки и да расте щастливо, екипът с голям ентусиазъм и оптимизъм  изграждат новия модел на работа.

Вече се долавят и положителни промени  от  плавното и успешно извеждане на децата от голямата институция и настаняването им а в среда, близка до семейната.

Самият живот в новата среда и обзавеждане  в новата къща осигуряват  по –голям шанс за децата, от голямата и безлична институция.  Те живеят в  малка група,  дава им се възможност да усетят по домашна и уютна атмосфера.  Децата живеят в  свои детски стаи, имат  лични вещи. Тук те имат възможност да участват в различни битови дейности според възможностите си. Голяма радост е дежурството в трапезарията. Всички  участват в сервирането, отсервирането и почистване на помещението. Те усещат , такива дребни неща, от семейния дух и атмосфера. А това им по помага   да се чувстват по –спокойни и уверени в себе си.   Децата   проявяват свободно мнението и емоциите си. Съвместно с възпитателите направиха правила за всяко помещение. По достъпен начин чрез аплкации, картинки и рисунки, поставени на различни места в центъра дежурният на смяна и менторът разговарят и затвъртяват правилата на живот и действие в къщата. По този начин се подпомага всяко дете  да поддържа реда и хигиената на определеното му помещение, да носи отговорност за вещите си. За да се запази домашния дух и атмосфера се въведе и Дневен ритъм.

В ЦНСТ се предоставя услугата Психологична подкрепа.  Тя се осъществява от психолог. Децата и персоналът имат възможността да получават навременна и адекватна психологическа помощ.

От  юни, когато  всички деца са ваканция,  започнаха дейности и по програми, които дават възможност  да се включат в занимаиня през свободното време.

1)В програма за духовно развитие и формиране на социални умения у децата.  Тя се реализира от 2 възпитатели и социалния работник.  В разговори и обсъждане се включват всички деца.

2) Програма по креативни занимания .  До 7 деца, според индивидуалинте си възможности се включват и в реализиране на дейности по тази програма. Водени от педагога в ЦНСТ, заниманията се провеждат в обособено ателие(работилница). 4 часа преди обяд –през ваканции и почивни дни ,децата имат възможност да се включат в креативни занимания. Това е една от най- любимите дейности за децата. Предстои Коледна изложба-базар на предмети, изработени с помощта на децата. От 15.12.2011г. до 25.12.2011г.  във фоайето на община Главиница ще бъдат изложени предметите.

След изготвени оценки на потребностите на децата , се очерта необходимост  от работа с външни специалисти-логопед и специален педагог.

В края на лятото специален  педагог работи индивидуално с  четири  деца със СОП в ЦНСТ(на две от тях им предстоеше постъпване в Ікл); Децата си припомниха и упражняваха чрез повторения,  автоматизираха наученото през изтеклата година в училище и в Подготвителна група, затвърдиха умения за самостоятелна работа и за концентриране на вниманието си за един  учебен час. А чрез игрите по-лесно и емоционално възпроизведоха придобитите знания и умения.

От август 10 деца, получиха възможонст да работят с логопед. Изготвена е подходяща програма за логопедична корекция, съобразена с равнището на индивидуалното невропсихологично и речево развитие.  Той провежда индивидуална  терапия по съставена индивидуален план за работа за 10 деца в ЦНСТ. Направено е обследване, диагностика на различни езиково-говорни нарушения  ; оценка на речевото развитие;- определяне на логопедичен статус;

Екипът на ЦНСТ , активно работи със  сдружение с нестопанска цел "Веста". По тяхно предложение стартира програма „Баба от сърце” . като се включиха 6 деца.Идеята на проекта е жени на пенсионна възраст, да се грижат всеки ден по четири часа за по две деца в неравностойно положение. Тези деца имат възможност да получат индивидуално внимание и контакти. Също така получават възможността излизат и контактуват с външния свят, да се ориентира и да предусещат това което ще му се случи, да се установят навици  на живот. Постигнати са много добри резултати.

В ЦНСТ е въведена менторска система. Всяко дете има свой ментор. Така възрастен от екипа  отговаря, подкрепя и оказва индивидуално внимание на детето. Той изгражда емоционална връзка и детето има възможност да се довери и сподели свои мисли  чувства. Всеки ментор организира личните празници на децата и се стреми да превърне индивидуалния празник в неповторимо изживяване на малчугана.

Проектът ще приключи през месец февруари 2012 г. и от месец март дейността на Центъра от семеен тип ще стане делигирана от държавата дейност на община Главиница.

 

автор Д.Димитрова

 

публикация във вестник "Устрем"бр.10-12, издава община ГЛАВИНИЦА

Д
16
2011

Коледна изложба

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

 

В навечерието на най-светлия празник - Рождество Христово - във фойаето на община Главиница се подредиха произведения на изкуството, напрвени с помощта на децата по време на заниманията в Център по креативност в ЦНСТ, ръководени от педагога Г-жа Стоянова.

Приканваме всички жители и гости на община Главиница да посетят Коледната изложба и да се порадват на труда на децата.

 
О
23
2011

Работа със специален педагог

Написано от Даниела Димитрова
ПДФПечатЕ-мейл

Част от децата, които живеят в ЦНСТ са деца със специални образователни потребности(т.нар. деца със СОП). През учебната година работят с ресурсни учители в училище и ДГ. Но за да може по-лесно и плавно тези деца да се адаптират към училищния ред и среда е наложително да получат възможността да се занимават със специалист допълнително.

В края на лятото специален  педагог работи инидивидуално с  четири  деца със СОП в ЦНСТ(на две от тях им предстоеше постъпване в Ікл); участва и в работата на мултидисциплинарен екип при изготвяне на специализирана оценка, като изготви оценка на знания, умения и компетенции на едно дете, със забавено развитие; организира и проведе занимателни игри.

Децата си припомниха и упражняваха чрез повторения,  автоматизираха наученото през изтеклата година в училище и в Подготвителна група, затвърдиха умения за самостоятелна работа и за концентриране на вниманието си за един  учебен час. А чрез игрите по-лесно и емоционално възпоризведоха придобитите знания и умения. 

След проведените занмания със специален педагог две деца успяха спокойно да постъпят в първи клас и да приемат ролята си на ученици, а останалите имаха възможността да повишат училищната си готовност.

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.