В момента има 7 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139757
С
01
2011

Нов модел на работа и организация на живота в Малката група

ПДФПечатЕ-мейл

След няколко месеца живот в Малката група, екипът работещ с децата, приложи и утвърди нов начин на организация на живот. На практика въведе  основни групови и индивидуални методи и техники за формиране на умения в ежедневието. Изведоха  се правила в трапезарията, които трябва да се спазват от децата. Целта е да се изгражда у децата съпричастност и да се гарантира участието на всяко дете в неговото ежедневие. Децата според възможностите си и възрастта участват в сервирането, отсервирането и почистването на помещението. Направен е график за дежурство на всяко дете. Той е поставен на видно място и децата сами го следят. Така децата имат възможност да осъществят съмвестна дейност с възрастен и да видят нов модел на отношения.

При  взаи модействието и работа си с децата еипът се стреми да избягва ненужното  профес ионализиране Той организира ежедневието на децата според предварително изготвени, заедно с тях общи правила за организацията на живота. Съвместно се напарвиха правила за всяко помещение. По достъпен начи н чрез аплкации, картинки и рисунки, поставени на различни места в центъра дежурният на смяна и менторът разговарят и затвърждават правилата на живот и действие в къщата. По този начин се подпомага всяко да поддържа реда и хигиената на определеното му помещение, да носи отговорност за вещите си. За да се запази домашния дух и атмосфера се въведе и Дневен ритъм, а не режим. Той е гъвкав и индивидуален за някои деца(напр. за дете, което посещава репетиции в читалището и има осигурено индивидуално присъствие на жена от селото, която работи по програма „Баба от сърце”)

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.