В момента има 4 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139755
А
14
2011

Предоставяне на комплекс от социални услуги за деца от 3 до 10г. в ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

На 07.03.2011г. стартира Центърът за настаняване от семеен тип в с.Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра с адрес ул."Димитър Дончев" №1. 

ЦНСТ е резидентна социална услуга в общността, в която малка група деца живеят в среда близка до семейната – те ходят на училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели в селото. Детето и неговите потребности са в центъра на живота в Малката група. Всяко дете, което живее в нея е уникално и неповторимо и му се предоставят най-благоприятните възможности за развитие. 

Със стартиране на Центърът за настаняване от семеен тип стартираха и  реализирането  на дейности по предоставяне на комплекс от социални услуги, съобразно Наредбата за критерии и стандарти. Те се извършват успоредно и паралелно във времето на престоя на децата. Работещите в центъра осъществяват и организират живота в малката група, като стремежът е да се запази домашната и семейна атмосфера и да се избягва прекалената професионализация на живота и отношенията с децата.

Предстои провеждане на индивидуална и групова супервизия за служителите на ЦНСТ и организиране на занимания за децата. След направените индивидуални оценки на потребностите, с оглед нуждите на настаненените деца, допълнително с почасова ангажираност ще се привличат и различни специалисти-логопед, специален педагог, рехабилитарор.

Проектът е с продължителност 14 месеца, от които 12 месеца се предоставя социалната услуга. След приключване на проекта през месец февруари 2012г., ще бъдат внесени предложения до Министерството на труда и социалната политика, чрез Министерството на финансите, за осигуряване на държавна делегирана дейност.


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.