В момента има 40 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136657
А
10
2011

Обучение на персонала на ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

С оглед иновативността на услугата, новосформирания персонал има нужда от обучение, подкрепа и повишаване на неговата квалификация. Обучението се проведе от външни експерти от ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ТРЕЙС” ЕООД,(ФИЦЕ-България)

На тема „Живот в малка група – нова организация на резиднтни услуги за деца” рамките на 2 обучителни дни по 8 учебни часа на ден.

Обучителния модул цели да промени „казармения”, „ болничния” тип институционална грижа и да подкрепи процеса на създаване на друг тип резидентен престой, основан на концептуалната основа на Малка група.


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.