В момента има 28 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136671
А
10
2011

Набиране, подбор, мотивация на персонала, за работа в ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

Община Главиница обяви процедурата за подбор на персонал за „Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст” в с. Малък Преславец. Свободните позиции бяха обявени в бюро по труда гр. Главиница и гр. Силистра.

На трудов договор, до края на проекта 28.02.2012г. ще са ангажирани екип за работа в ЦНСТ -ръководител, педагог, възпитател, 3 детегледачки, социален работник, ½ Психолог, ½ медицинска сестра. , ½ поддръжка, ½ хигиенист

На граждански договор ще се привличат при необходимост, с оглед нуждите на настаненените деца, допълнително с почасова ангажираност различни специалисти-логопед, специален педагог, рехабилитарор.

 

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.