В момента има 19 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136662
Н
20
2016

Обучение на екипа

ПДФПечатЕ-мейл

 На 16.09; 2.11; 3.11. 2016г. представители на фондация" Лумос"http://bulgaria.wearelumos.org/our-work - Вера Колешева и Мария Русева , проведоха обучение на целия екип в ЦНСТ ДМ с.М.Преславец.

    Темите, които бяха засегнати са насочени към подобряване на грижата за децата и младежите в риск, които са настанени в нашата къща. Благодарим на Вера и Мария за предадените знания и вълнуващите материали!         Благодарим на Кмета на селото Г. Ангелова , че предостави залата за обучение.

     До нови срещи!

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.