В момента има 9 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 134978
Ю
18
2014

Отново казахме : " ДОВИЖДАНЕ"

ПДФПечатЕ-мейл

Отново казахме:" Довиждане". Изпратихме малката С. от нашата къща. Тя отива в при баба си. За четрите месеца при нас малката госпожица получи временно сигурност, спокойствие и добри грижи. Посещаваше ДГ и научи българския език. С колегите от ОЗД -Тутракан и Силистра , се надяваме, че повече няма да има такива трудни моменти за малката С. и ще бъде щастлива при баба си!

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.