В момента има 22 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136654
Н
08
2013

Данъчно облекчение за дарители

ПДФПечатЕ-мейл

Всеки гражданин може да намали данъците си наполовина, ако направи дарение на Центъра „Фонд за асистирана репродукция“ и/или Центъра „Фонд за лечение на деца“, съобщават от НАП.  Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българите, е за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на меценати.  Дарителите в полза на здравни или лечебни заведения, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги,  Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика ще могат да намалят данъците си до 5%. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. По-ниски данъци ще плащат и онези, които решат да помогнат финансово УНИЦЕФ или комуни за лечение на наркозависими. Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г., уточняват от НАП.

 

източник: btvnews.bg

 

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.