В момента има 5 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 134971
С
16
2011

Първия звънец удари

ПДФПечатЕ-мейл
parvia_zvanec_udari_2011

И тази година на 15 септември първия звънец удари. И тази година децата, които живеят в Центъра от семеен тип, с.Малък Преславец прекрачиха прага на училището и детската градина.

С приповдигнат дух и настроение децата поеха пътя към знанието.

Шест ученика, присъстваха на официалното откриване на учебната година в ОУ" Иван Вазов" с. Зафирово и усетиха празничната атмосфера. Три от тях  за първи път влязоха в класната стая и седнаха на ученическия чин. 

На първолаците им предстои период за адаптиране към новите порядки, изисквания, задължения...Надяваме се този период да е по-кратък и успешен. Останалите деца посещават ЦДГ "Васил Левски"с.Зафирово . За всички деца е организиран транспорт и се извозват всекидневно.


На добър час!


С
02
2011

Първото осиновяване в ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл
parvoto_osinoviavane_2011

 

 

На 29 август  се разделихме с две деца-Р. и Х(брат и сестра).  от Центъра.

Миналата седмица с помощта на баба Иванка(баба, която полагаше грижи и показваше семейна среда на децата) , организирахме прощално парти по повод осиновяването на децата.

През месец май, срещата в М.Преславец и Силистра с кандидат осиновителите протече спокойно и с положителен резултат.

 Докато течеше порцедурата - времето за изчакване решението на Софийски градски съд , кандидат осиновителите, редовно контактуваха по СКАЙП с децата  и се вълнуваха за тях и за живота на останалите деца. Децата, започнаха да слушат и да учат езика на родителите си. Родителите пък учеха езика на децата. Като се има предвид възрастта на децата, това е особенно важно за адаптацията и новото начало. А ние в Центъра положихме усилия да подготвим писихически и поне малко да повдигнем завесата за другия живот, за друг свят, който децата не познавт, но са чували- за живота в семейството, за това, че вече ще бъдат единствени и ще имат цялото внимание и обич от мама и татко.

В понеделник изпратихме заедно цялото  семейството.

ЕКИПЪТ НА ЦНСТ им пожелава  взаимно търпение, обич и атмосфера на топлота, доверие и пръвързаност.

ИСКРЕНО ИМ  ЖЕЛАЕМ  ЩАСТИЕ ЗАЕДНО!

 


С
01
2011

Нов модел на работа и организация на живота в Малката група

ПДФПечатЕ-мейл

След няколко месеца живот в Малката група, екипът работещ с децата, приложи и утвърди нов начин на организация на живот. На практика въведе  основни групови и индивидуални методи и техники за формиране на умения в ежедневието. Изведоха  се правила в трапезарията, които трябва да се спазват от децата. Целта е да се изгражда у децата съпричастност и да се гарантира участието на всяко дете в неговото ежедневие. Децата според възможностите си и възрастта участват в сервирането, отсервирането и почистването на помещението. Направен е график за дежурство на всяко дете. Той е поставен на видно място и децата сами го следят. Така децата имат възможност да осъществят съмвестна дейност с възрастен и да видят нов модел на отношения.

При  взаи модействието и работа си с децата еипът се стреми да избягва ненужното  профес ионализиране Той организира ежедневието на децата според предварително изготвени, заедно с тях общи правила за организацията на живота. Съвместно се напарвиха правила за всяко помещение. По достъпен начи н чрез аплкации, картинки и рисунки, поставени на различни места в центъра дежурният на смяна и менторът разговарят и затвърждават правилата на живот и действие в къщата. По този начин се подпомага всяко да поддържа реда и хигиената на определеното му помещение, да носи отговорност за вещите си. За да се запази домашния дух и атмосфера се въведе и Дневен ритъм, а не режим. Той е гъвкав и индивидуален за някои деца(напр. за дете, което посещава репетиции в читалището и има осигурено индивидуално присъствие на жена от селото, която работи по програма „Баба от сърце”)

 


А
14
2011

Предоставяне на комплекс от социални услуги за деца от 3 до 10г. в ЦНСТ

ПДФПечатЕ-мейл

На 07.03.2011г. стартира Центърът за настаняване от семеен тип в с.Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра с адрес ул."Димитър Дончев" №1. 

ЦНСТ е резидентна социална услуга в общността, в която малка група деца живеят в среда близка до семейната – те ходят на училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели в селото. Детето и неговите потребности са в центъра на живота в Малката група. Всяко дете, което живее в нея е уникално и неповторимо и му се предоставят най-благоприятните възможности за развитие. 

Със стартиране на Центърът за настаняване от семеен тип стартираха и  реализирането  на дейности по предоставяне на комплекс от социални услуги, съобразно Наредбата за критерии и стандарти. Те се извършват успоредно и паралелно във времето на престоя на децата. Работещите в центъра осъществяват и организират живота в малката група, като стремежът е да се запази домашната и семейна атмосфера и да се избягва прекалената професионализация на живота и отношенията с децата.

Предстои провеждане на индивидуална и групова супервизия за служителите на ЦНСТ и организиране на занимания за децата. След направените индивидуални оценки на потребностите, с оглед нуждите на настаненените деца, допълнително с почасова ангажираност ще се привличат и различни специалисти-логопед, специален педагог, рехабилитарор.

Проектът е с продължителност 14 месеца, от които 12 месеца се предоставя социалната услуга. След приключване на проекта през месец февруари 2012г., ще бъдат внесени предложения до Министерството на труда и социалната политика, чрез Министерството на финансите, за осигуряване на държавна делегирана дейност.


А
10
2011

Разкриване на социалната услуга от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип

ПДФПечатЕ-мейл

Във в217180_1760650656164_1235991309_31733288_5911709_nръзка с реализирането на проект „Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 д о  10  годишна възраст” на община Главиница по Схема за предоставяне

 на   ф ин ансова помощ BG051РО0015.2.06 “Социални услуги за социално включване” финанс иран от Европейски социален фонд и Република България, със Заповед № 0184/ 07. 03. 2011г. на кмета на община Главиница се разкри социална услуга в общността “Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст”, с адрес с.Малък Преславец, ул.”Димитър Дончев” № 1.

В новооткритата услуга поетапно се настаняват до 15 деца от ДДЛРГ с.М.Преславец, след направена актулна социална оценка (оценка на случая)

на всяко дете от институцията.

 

ОЗД-гр.Тутракан насочва детето към ЦНСТ по следните критериии:  

o Детето е на възраст от 3-до 10год.

  1. o Планът за действие на детето предвижда отглеждане извън биологичното семейство и    няма възможност да бъде настанено при близки и роднини или в приемно семейство;
  2. o Детето или неговите родители са от населено място, принадлежащо към областта, където е разкрита услугата, или от друго населено място, което се намира в непосредствена близост до ЦНСТ (ако това е в интерес на детето);
о Настаняването е съобразено с желанието на детето;

о В случаите, когато детето има брат или сестра, които са останали без родителска грижа, трябва да се направи възможно да бъдат събрани като се вземат предвид възрастта и обстоятелствата и спецификата на съответния случай.

 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.